O NÁS

Speciálně pedagogické centrum logopedické

Speciálně pedagogické centrum je zřízeno jako krajské poradenské pracoviště při ZŠ a MŠ logopedické v Olomouci. Pracovníci SPC – speciální pedagogové-logopedi, psychologové a sociální pracovnice poskytují služby dětem, žákům a studentům s narušenou komunikační schopností (NKS), jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Služby SPC jsou dle platné legislativy bezplatné, k vyšetření není potřeba speciální doporučení.

Služby poskytované speciálně pedagogickým centrem

 • Depistáže v MŠ a v 1. třídách ZŠ zaměřené na vyhledávání dětí s narušenou komunikační schopností, včetně doporučení vhodné logopedické péče.
 • Diagnostika narušené komunikační schopnosti zaměřená na zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků s NKS včetně stanovení potřebných podpůrných opatření.
 • Diagnostika specifických poruch učení ve vazbě na NKS.
 • Vyšetření školní zralosti u klientů s narušenou komunikační schopností.
 • Psychologické vyšetření zaměřené na zjišťování rozumových schopností ve vazbě na školní úspěšnost. Odhalení a pomoc při řešení obtíží v psychickém a sociálním vývoji dětí s NKS.
 • Diferenciální diagnostika (spec. pedagogická i psychologická) odlišující NKS od jiných typů postižení
 • Kariérové poradenství pro žáky a studenty s NKS.
 • Vyšetření pro Doporučení uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky.
 • Logopedické vyšetření pro zájemce o studium na SŠ a VŠ pedagogického směru.
 • Konzultační a poradenskou podporu zákonným zástupcům klientů s NKS.
 • Metodickou podporu škole, kde se vzdělává žák s potřebou podpůrných opatření z důvodu NKS.
 • Pomoc při tvorbě IVP.
 • Garanci odborné speciálně pedagogické péče u dětí zařazených do logopedických tříd MŠ a ZŠ.
 • Individuální a skupinovou logopedickou intervenci (přednostně u dětí s přiznaným podpůrným opatřením 2. a vyššího stupně).
 • Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky s NKS s odkladem školní docházky.
 • Přednášková a osvětová činnost.
 • Supervize logopedických asistentek (přednostně u spolupracujících MŠ)
 • Vedení praxí studentů PdF UP.

Koordinace logopedické péče v Olomouckém kraji

Od 1. 1. 2010 jsme pověřeni krajským úřadem ke koordinaci logopedické péče v Ol. kraji. Snažíme se o zmapování sítě školských logopedů a logopedických asistentů v MŠ a ZŠ. Školíme nové logopedické asistenty, dle kapacitních možností poskytujeme podporu stávajícím logopedickým asistentům formou supervizí a skupinových setkávání.