INFORMACE PRO ŠKOLY

Pro pedagogy

Informace pro školy

Máte ve své škole dítě, žáka nebo studenta se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu narušené komunikační schopnosti? Pracovníci SPC poskytují služby dětem, žákům
a studentům s NKS, jejich rodičům a učitelům. SPC působí v regionu Olomouckého kraje, konzultace jsou možné dle dohody v SPC nebo přímo u Vás ve škole.

Před vyšetřením dítěte v SPC prosím vyplňte Školní dotazník (viz materiály ke stažení).

Nejpozději po 1 roce poskytování PO vyplňte prosím Dotazník k vyhodnocení PO (viz materiály ke stažení).

Pokud bude Vašemu žáku doporučeno vzdělávání podle IVP, zašlete nám ho prosím ke kontrole.

 

Služby pro školy:

 • informace o možnostech podpůrných opatření u dětí a žáků s NKS
 • vypracování odborných posudků u klientů s potřebou podpůrných opatření z důvodu NKS
 • pomoc při tvorbě IVP
 • návštěvy žáků přímo ve škole, konzultace s pedagogy
 • informace o pomůckách a odborné literatuře
 • logopedické depistáže v MŠ a 1. třídách ZŠ
 • supervize logopedických asistentů
 • vřazování dětí a žáků s NKS do tzv. logopedických tříd
 • doporučení k zařazení do „speciálních“ škol z důvodu narušené komunikační schopnosti

 

Informace pro spolupracující odborníky

Pracovníci SPC poskytují služby dětem, žákům s narušenou komunikační schopností, jejich rodičům a učitelům. SPC působí v regionu Olomouckého kraje.


Proč je dobré doporučit rodičům kontakt v SPC:

 

 • U dítěte bylo vysloveno podezření na vážnější vadu řeči (vývojová dysfázie, koktavost, mutismus, opožděný vývoj řeči od věku cca 4 let). Dítě s fyziologickou dyslálií do SPC nepatří.
 • Dítě má vzhledem ke svému řečovému handicapu problémy při přijetí do mateřské, základní, střední školy, potřebuje zohlednění při závěrečných nebo přijímacích zkouškách, potřebuje doporučení při přestupu na vyšší stupeň školy.
 • Pro podrobnější diagnostiku je z Vašeho hlediska potřeba další vyšetření – SPC zajišťuje logopedická, speciálně pedagogická a psychologická vyšetření u dětí s narušenou komunikační schopností.