INFORMACE PRO RODIČE

Pro rodiče

Kdy navštívit s dítětem SPC ?

 • výrazně zaostává v mluvě  za svými vrstevníky
 • nedokáže se domluvit a  proto se vzteká, využívá náhradní způsoby komunikace (gestikulaci, mimiku)
 • nerozumí tomu co říkáte
 • po 4. roce věku je jeho mluva nesrozumitelná
 • zadrhává v řeči
 • nekomunikuje s cizími  lidmi, ve školce, u lékaře…….
 • vyšetření Vám bylo  doporučeno ve školce nebo ve škole, případně od lékaře
 • začalo mluvit později a ve škole má těžkosti při počátečním čtení a psaní
 • problémy s mluvením ovlivňují školní výsledky

 

Jak se objednat na vyšetření?

K vyšetření objednává výhradně zákonný zástupce nebo zletilý klient. K objednání není potřeba doporučení.

Objednat se můžete

                                 (v tomto případě prosíme vyplňte žádost o vyšetření – viz formuláře ke stažení)

 • osobně          v budově ZŠ a MŠ logopedické, tř. Svornosti 37 Olomouc

Na detašovaná pracoviště se objednávejte stejným způsobem, ale přímo na konkrétním pracovišti (viz kontakty).

 

Na základě Vaší žádosti budete zařazeni do pořadníku. Čekací doba na vyšetření  je obvykle 2 – 10 týdnů).   

Pokud žádáte o ambulantní logopedickou péči z důvodu nesprávné výslovnosti, počítejte s delší čekací lhůtou, (přednostně uspokojujeme potřeby  klientů s přiznaným podpůrným opatřením), případně navštivte pracoviště klinického logopeda. S dostatečným předstihem Vás bude kontaktovat odborný pracovník s termínem vyšetření.

 

Co  s sebou na první vyšetření ?

 • dostupné zprávy z logopedického, psychologického, nebo odborného lékařského vyšetření, pokud bylo absolvováno
 • zprávy z poradenského zařízení (PPP, SPC),pokud bylo dítě v péči
 • školní sešity, žákovskou knížku
 • vyjádření školy (pokud je vyšetření na její doporučení)
 • malou svačinku

                                                                                                                                                                                                   

První vyšetření

Před  prvním vyšetřením zákonný zástupce podepíše informovaný souhlas s vyšetřením a zpracováním osobních údajů.

Následuje rozhovor s odborným pracovníkem (logopedem nebo psychologem), kde se upřesňuje, proč rodič o vyšetření žádá a co si od vyšetření slibuje, sepisují se anamnestická data (okolnosti kolem porodu, první  vývoj, vývoj řeči, vznik obtíží, průběh zaškolení…) a aktuální situace (stav mluvy , výukové obtíže…), pro kterou se vyšetření uskutečňuje.

Dále probíhá vyšetření (vstupní vyšetření trvá většinou 40 – 90 minut, dle věku a charakteru obtíží klienta), po kterém je zákonný zástupce seznámen s předběžnými výsledky vyšetření, dalším postupem a navrhovanými podpůrnými opatřeními. Na závěr podepisuje souhlas s tím, že byl informován o výsledcích vyšetření a způsobu předání zprávy.