O nás

Mateřská škola při Dětském stacionáři je odloučeným pracovištěm ZŠ a MŠ logopedické Olomouc, Tř. Svornosti 900/37, 779 00  Olomouc

Mateřská škola při Dětském stacionáři zajišťuje celodenní péči o děti se zdravotním handicapem – převážně poruchami hybnosti, děti s kombinovanými vadami, o děti mentálně nebo smyslově postižené, děti s vadami řeči nebo děti s různými zdravotními problémy a komplikacemi, projevujícími se v různých oblastech psychomotorického vývoje. Přijímány jsou děti ve věku od dvou do osmi let z celého Olomouckého kraje na základě žádosti zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení.

Kapacita našeho zařízení je 25 dětí. Děti jsou ve čtyřech třídách o počtu 5 – 7 dětí. Děti v jednotlivých třídách jsou různého věku i postižení tak, aby každá skupina působila vyrovnaně a podnětně a aby se dařilo co nejlépe zvládat skupinovou a individuální práci. V každé třídě zajišťuje výchovně vzdělávací činnost speciální pedagog za podpory asistenta pedagoga a zdravotně ošetřovatelskou práci diplomovaná sestra. O řečový  vývoj dětí se stará logoped zařízení. Komplexnost péče doplňují dvě fyzioterapeutky, psycholog a pediatr.

Na doporučení lékaře je dětem denně poskytována rehabilitace Vojtovou reflexní lokomocí, PNF, hydroterapií, prvky Bobath konceptu, cvičení proti vadnému držení těla, cvičení na míčích a jich labilních plochách atd.

V oblasti poradenství, možnosti inkluze do běžné ZŠ a vyhotovení potřebné dokumentace (doporučení k zařazení, doporučení k odložení školní docházky, doporučení k zařazení do školního zařízení apod.) spolupracujeme především se Speciálním pedagogickým centrem pro žáky s více vadami v Mohelnici. Spolupracujeme také se SPC pro sluchově postižené Olomouc, SPC pro děti s vadami řeči, SPC Olomouckého kraje, Středisky rané péče Olomouc a formou konzultací, týkajících se práce v rodinách našich dětí a možné koordinace naší paralelní péče o dítě.

Nedílnou, ne-li nejdůležitější, součástí týmu jsou rodiče dětí. Rodiče jsou v každodenním kontaktu se speciálním pedagogem, jsou metodicky vedeni, jak mají s dětmi doma pracovat. Poskytujeme poradenskou péči v oblasti speciálně pedagogické péče, logopedie, socializace a integrace dětí. Vytváříme možnosti pro setkávání rodičů postižených dětí během námi pořádaných odpoledních či víkendových akcí pro rodiče s dětmi.

Součástí vzdělávací nabídky jsou návštěvy solné jeskyně, canisterapie, muzikoterapie, plavání v bazénu rehabailitačního centra Elpis, návštěvy divadel apod. Nově je v naší školce vytvořen snoezelen koutek pro smyslovou stimulaci, relaxaci a realizace prvků z konceptu Bazální stimulace. Prostor zahrady je doplněn o smyslový chodníček "bosá stezka".

Hlavním sponzorem naší mateřské školy, díky kterému pořizujeme speciální pomůcky, vybavení, které podpoří a zkvalitní práci, je firma METECH Věrovany.

Snahou všech je vytváření těch nejlepších podmínek pro rozvoj každého dítěte, v rámci jeho indidviduálních možností a potřeb. Cílem je dosažení maximální samostatnosti v sebeobsluze a podpora elementárních poznatků dětské problematiky, které usnadní dětem vstup do školy a dalšího života.

 

Zápis dětí do MŠ probíhá v průběhu školního roku (září-červen) vždy dopoledne do 12 hod.

Těšíme se na Vás!